Văn bản ATVSTP

Số/ký hiệu Ngày CB Trích yếu
128/QĐ-ATTP 23/03/2018 128/QĐ-ATTP V/v Chỉ định cơ sở kiểm nghiệm thực phẩm phục vụ quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm
657/QĐ-ATTP 31/10/2017 657/QĐ-ATTP V/v thu hồi sản phẩm không bảo đảm an toàn