Tiếp nhận thông tin phản ánh kiến nghị

Chỉ áp dụng với file rar,zip,pdf,doc,docx.