Văn bản DSKHHGD

Số/ký hiệu Ngày CB Trích yếu
403/QĐ-BYT 25/01/2021 403/QĐ-BYT V/v ban hành kế hoạch hành động thực hiện chương trình chăm sóc sức khỏe người cao tuổi
1186/QĐ-BYT 25/04/2019 1186/QĐ-BYT V/v phê duyệt kế hoạch hoạt động bằng nguồn ngân sách nhà nước năm 2019
03/KH-TCDS 19/01/2018 03/KH-TCDS V/v Kế hoạch thực hiện chương trình hành động của Bộ Y tế về triển khai thực hiện Đề án xây dựng và phát triển mạng lưới y tế cơ sở trong tình hình mới
6482/BYT-KH-TC 14/11/2017 6482/BYT-KH-TC V/v hoàn thiện kế hoạch 5 năm giai đoạn 2016-2020 và kế hoạch năm 2016, 2017, 2018 CTMT Y tế - Dân số